Leveringsvoorwaarden:

1. ALGEMEEN 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door nautasboatshop.nl met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere onderneming, instelling of persoon die aan nautasboatshop.nl een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. nautasboatshop.nl is een handelsnaam van nauta’s boatshop B.V. 

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door nautasboatshop.nl schriftelijk is bevestigd. 

1.3 Afspraken tussen opdrachtgevers en personeel van nautasboatshop.nl binden nautasboatshop.nl niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. 

1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het sluiten van een overeenkomst met nautasboatshop.nl. Op deze overeenkomst zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van nautasboatshop.nl van toepassing in de vorm en versie zoals deze op het moment van sluiten van de overeenkomst van kracht zijn. 

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. 

2. OFFERTES 

2.1 Ieder door nautasboatshop.nl gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2.2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 

2.3 Alle door nautasboatshop.nl opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W. en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, heffingen, lasten of rechten, tenzij anders is aangegeven. De bezorgkosten worden apart vermeld en maken deel uit van de overeengekomen prijs. 

2.4 nautasboatshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eerder gecommuniceerde prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Een bestelling of opdracht wordt door de opdrachtgever aan nautasboatshop.nl verstrekt via het Internet. Gelijktijdig verstrekt de opdrachtgever aan zijn bankinstelling een opdracht tot betaling aan nautasboatshop.nl van het voor de uitvoering van de bestelling of opdracht verschuldigde bedrag in Euro. 

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en na de ontvangst van de betaling door nautasboatshop.nl. nautasboatshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt nautasboatshop.nl dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling mee aan de opdrachtgever. 

3.3 Wijzigingen, van welke aard ook, in geplaatste bestellingen of gegeven opdrachten, alsmede buiten de wettelijke bedenktijd voor consumenten door nautasboatshop.nl ontvangen annuleringen binden nautasboatshop.nl eerst na schriftelijke acceptatie. 

3.4 Indien een wijziging in de geplaatste bestelling of gegeven opdracht hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht door nautasboatshop.nl kon worden gerekend, worden deze kosten opdrachtgever extra in rekening gebracht. De opdracht zal door nautasboatshop.nl worden uitgevoerd na ontvangst van de aanvullende betaling.

3.5 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan nautasboatshop.nl alle met het oog op uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs door nautasboatshop.nl gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige uit de bewuste annulering voor nautasboatshop.nl voortvloeiende schaden. 

3.6 Indien een overeenkomst tot stand is gekomen tussen nautasboatshop.nl en opdrachtgever, is opdrachtgever gerechtigd om binnen de wettelijk vastgestelde afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering de producten te doen retourneren aan nautasboatshop.nl. Dit alleen na e-mail bevestiging van nautasboatshop.nl. Verbruiksmateriaal, technische (vloei)stoffen of producten die om wat van reden dan ook onderhevig zijn aan veroudering/technische slijtage zijn uitgesloten van retour. (Batterijen, accu’s oliën etc etc) Dit te bepalen door nautasboatshop.nl. Retouren kunnen alleen in originele, ongeopende verpakking en onbeschadigd naar nautasboatshop.nl worden verzonden. Dit op kosten en risico van opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet in staat is om zelf de verzending te regelen is het mogelijk goederen te laten afhalen door nautasboatshop.nl. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde artikelen kunnen na overleg retour. Hier kunnen transportkosten van nautasboatshop.nl naar de betreffende leverancier aan verbonden zijn. Deze zullen verhaald worden op de opdrachtgever. nautasboatshop.nl geeft ten alle tijden aan of producten speciaal voor opdrachtgever besteld worden. 

4. CONSUMENTENKOOP 

4.1 Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan hij binnen veertien werkdagen na ontvangst van de door hem van nautasboatshop.nl gekochte zaak de koop annuleren, door zulks binnen deze termijn van veertien werkdagen schriftelijk aan nautasboatshop.nl mede te delen. 

4.2 De onder 4.1 genoemde annuleringsbevoegdheid is niet van toepassing op zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt. Tevens is deze niet van toepassing op zaken die tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de koper, op zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn en op zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of die kunnen bederven of verouderen. De annuleringsbevoegdheid is voorts uitgesloten ten aanzien van verf- en beitsproducten, lijmen, schoonmaakmiddelen, vochtvreters en machinetoebehoren indien de producten gebruikt zijn en/of de verpakking door de koper geopend is. 

4.3 In geval van annulering maakt nautasboatshop.nl met de opdrachtgever een afspraak over het moment en de manier waarop de gekochte zaak aan nautasboatshop.nl moet worden geretourneerd. 

4.4 nautasboatshop.nl is slechts gehouden de door de opdrachtgever betaalde aankoopprijs te restitueren indien nautasboatshop.nl de betreffende zaak op het met de opdrachtgever afgesproken moment ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking van de opdrachtgever terug ontvangt. 

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST / LEVERINGEN 

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

5.2 Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst door nautasboatshop.nl van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. 

5.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

5.4 De wijze van verzending en de keus van de vervoerder is voorbehouden aan nautasboatshop.nl. 

5.5 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden voorbehouden en ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 

5.6 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten nautasboatshop.nl niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.

5.7 nautasboatshop.nl is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van nautasboatshop.nl een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 

5.8 De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van nautasboatshop.nl danwel derden met de uitvoering van de bestelling belast door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder. 

5.9 Ten onrechte aan nautasboatshop.nl geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. 

5.10 Indien de opdrachtgever van nautasboatshop.nl goederen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient hij nautasboatshop.nl hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen.

6. LEVERINGSTERMIJN 

6.1 De leveringstermijn wordt door nautasboatshop.nl steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken. 

6.2 De leveringstermijn vangt aan zodra de betaling door nautasboatshop.nl is ontvangen en bovendien alle naar het oordeel van nautasboatshop.nl benodigde gegevens, zoals het adres van aflevering, aan haar zijn verstrekt. 

6.3 Overschrijding door nautasboatshop.nl van de maximale leveringstermijn van 30 dagen geeft de opdrachtgever het recht de koop te ontbinden. Tenzij schriftelijk een langere leveringtermijn is overeengekomen met de opdrachtgever. Reeds betaalde bedragen dienen binnen 30 dagen teruggestort te worden aan de opdrachtgever. 

6.4 Bij annulering kan de opdrachtgever van nautasboatshop.nl geen vergoeding van kosten en/of schade vorderen ten gevolge van oponthoud of vertraging in de levering. 

6.5 Indien overschrijding van de leveringstermijn door nautasboatshop.nl het gevolg is van overmacht, wordt nautasboatshop.nl ontslagen van nakoming van de overeengekomen termijn en van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interest kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, mobilisatie, terroristische aanslagen, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan nautasboatshop.nl door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken.

6.6 Ingeval van overmacht zal nautasboatshop.nl daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting nautasboatshop.nl het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7. NIET-NAKOMING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

7.1 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met nautasboatshop.nl voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft nautasboatshop.nl het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens deze opdrachtgever op te schorten. Indien de opdrachtgever niet een natuurlijke persoon is, of indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft nautasboatshop.nl het recht alle overeenkomsten met deze opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan nautasboatshop.nl verschuldigd is wordt terstond opeisbaar. 

7.2 Indien nautasboatshop.nl goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle opeisbare vorderingen van nautasboatshop.nl op deze opdrachtgever geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, ongeacht of de vordering betrekking heeft op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft nautasboatshop.nl ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. 

8. RECLAMES EN GARANTIE 

8.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen veertien werkdagen na ontvangst van het geleverde mogelijk indien het geleverde een substantieel gebrek vertoont. Voorwaarde hierbij is dat de opdrachtgever het artikel ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking aan nautasboatshop.nl terug doet bezorgen. Verzending vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever. 

8.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de goederen- aan nautasboatshop.nl worden gemeld, terwijl het gebruik van de betreffende goederen danwel de be- of verwerking ervan onverwijld dient te worden gestaakt.

8.3 Opdrachtgever zal alle door nautasboatshop.nl voor onderzoek van de reclame gewenste mede- werking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. 

8.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 

8.5 Indien nautasboatshop.nl een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben hetzij kostenloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van nautasboatshop.nl de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren, zulks voor rekening van opdrachtgever. Indien herlevering niet mogelijk is, zal nautasboatshop.nl de factuurwaarde aan opdrachtgever restitueren, waarmee de overeenkomst automatisch beëindigd zal zijn, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding van kosten, schade en/of interest. 

8.6 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode. 

8.7 nautasboatshop.nl is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en/of andere online informatie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere (online) informatie geldt de uitleg van nautasboatshop.nl als bindend. 

8.8 nautasboatshop.nl aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.9 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft nautasboatshop.nl niet; met name zal nautasboatshop.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. 

8.10 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van nautasboatshop.nl. 

8.11 nautasboatshop.nl is ten allen tijde verantwoordelijk voor garantie afhandeling van de door hun verstrekte goederen. Dit op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. In speciale gevallen kan opdrachtgever rechtstreeks doorverwezen worden naar de fabrikant indien dit de service / snelheid ten goede komt. In geval van garantie dient de opdrachtgever altijd nautasboatshop.nl te benaderen. 

8.12 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan nautasboatshop.nl zijn betaald. 

8.13 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door nautasboatshop.nl zijn bevestigd. 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 nautasboatshop.nl draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door nautasboatshop.nl te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan. 

9.2 Na levering is opdrachtgever gehouden nautasboatshop.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen nautasboatshop.nl instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde. 

10. BETALING 

10.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de levering, gelijktijdig met de bestelling netto contant zonder enige aftrek in Euro te geschieden. 

10.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke nautasboatshop.nl moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 45 Euro.

11. KLACHTEN EN GESCHILLEN 

11.1 Klachten over nautasboatshop.nl kunnen schriftelijk worden ingediend bij: nautasboatshop Harlingen, Koningsweg 1L, 8861 KN Harlingen. nautasboatshop.nl zal op ingediende klachten zo spoedig mogelijk reageren. Het enkele indienen van een klacht leidt niet tot enige vorm van aansprakelijkheid van nautasboatshop.nl en ontslaat de opdrachtgever niet van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

11.2 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement LEEUWARDEN.

11.4 Op alle overeenkomsten en transacties van nautasboatshop.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

12. SLOTBEPALINGEN 

12.1 De website nautasboatshop.nl is onderdeel van nauta’s boatshop B.V. K.v.K. Leeuwarden Nr. 01128728 

12.2 Overeenkomsten met nautasboatshop.nl zullen uitsluitend worden gesloten in de Nederlandse taal, ongeacht de woon- of vestigingsplaats en nationaliteit van de opdrachtgever. 

12.3 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn uiteindelijk de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

(c) 2020 nautasboatshop | [email protected]| telefoon: +31 6 23871764 |. Typefouten voorbehouden. All rights reserved.